Salgs- & Leveringsbetingelser

sailboat on open water sailing into the sunset
 

1.AFTALEGRUNDLAG

 1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder disse salgs- og leveringbetingelser (”Betingelserne”) anvendelse for alle Flexofold ApS’ (”Flexofold”) tilbud, salg og leveringer til kunder.
 2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Betingelserne og en skriftlig aftale indgået mellem Flexofold og en kunde, har den skriftlige aftale forrang.

 

2. PRISER

 1. Alle priser angives i Danske Kroner (kr.) eller Euro tillagt moms som anført i fakturaen. Prisen inkluderer ikke omkostninger relateret til fragt, transport eller forsikring, medmindre dette er udtrykkeligt anført i fakturaen.
 2. Det er kundens ansvar at indberette og betale alle gældende skatter og afgifter.
 3. Såfremt det er aftalt, at handel skal foregå med en anden valuta en Danske Kroner (kr.), forbeholder Flexofold sig retten til, at foretage prisændringer, som resultat af en ændring i valutakurser fra tidspunktet fra afgivelsen af tilbuddet og indtil betaling.
 4. Flexofold er berettiget til at justere priser med 30 dages varsel. Som hovedregel reguleres priserne årligt pr. 1. Januar.

 

3.SALGSMATERIALE

 1. Information og data anført i Flexofolds generelle salgsmateriale, inklusiv tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter o. lign., kan på ingen måde opfattes som indeholdende garantier, hverken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang, at en skriftlig aftale henviser til sådanne informationer og data.

 

4. BETALING

 1. Betingelserne for betaling angives i fakturaen. Det påhviler kunden at betale egne bankgebyrer og overførselsgebyrer.
 2. Efter forfaldsdagen beregnes en rente i henhold til Renteloven, som tillægges månedligt sammen med øvrige omkostninger forbundet med den forsinkede betaling.
 3. Kunden har ikke adgang til nogen form for modregning i købsprisen, medmindre Flexofold skriftligt har godkendt en sådan modregning.
 4. Hvis, efter Flexofold's opfattelse, kundens betalingsevne (sandsynligvis) vil blive betydeligt reduceret efter afgivelse af tilbuddet fra Flexofold, er Flexofold berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse eller deponering af købsprisen, som betingelse for udførelse af ordren.
 5. Flexofold er berettiget til at suspendere fremtidige leveringer til kunden, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb.

 

5. EJENDOMSFORBEHOLD

 1. Alle solgte produkter forbliver Flexofold's ejendom, indtil leverancen er betalt fuldt ud.

 

6. LEVERING

 1. Aftalte leveringsbestemmelser fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMS, som er gældende på tidspunktet for aftalen indgåelse.
 2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ex works.
 3. Flexofold forbeholder sig retten til at levere helt eller delvist.

 

7.ANSVAR FOR FORSINKELSE

 1. Levering indenfor 14 dage af den aftalte uge for levering er ikke at betragte som forsinkelse.
 2. Flexofold er ikke ansvarlig over for kunden eller tredjepart for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab som følge af forsinkelse.
 3. Flexofold er endvidere ikke ansvarlig for en forsinkelse, medmindre fosinkelsen skyldes forsømmelse af Flexofold, eller en tredjepart, som Flexofold er ansvarlig for.

 

8. ANSVAR FOR MANGLER

 1. Ved levering og førend produkterne anvendes, er kunden forpligtet til, at foretage en sædvanlig undersøgelse af de leverede produkter.
 2. Kunden er ikke berettiget til at påberåbe sig mangler, såfremt sådanne ikke skriftligt gøres gældende overfor Flexofold, senest 14 dage fra tidspunktet, hvor manglen opdages af kunden eller burde have været opdaget.
 3. Flexofold's ansvar for mangler bortfalder 36 måneder, efter levering er foretaget.
 4. Flexofold er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede produkter.
 5. Flexofold er berettiget til at afhjælpe enhver mangel, herunder ved omlevering, indenfor rimelig tid. Kunden kan ikke påberåbe sig et krav, uden at have tilbudt Flexofold at afhjælpe manglen først.
 6. I tilfælde af at afhjælpning eller omlevering, efter Flexofolds opfattelse, ikke er mulig, forbeholder Flexofold sig retten til, at give en forholdsmæssig reduktion i købsprisen, eller tilbagetage defekte produkter, mod en forholdsmæssig tilbagebetaling af købesummen til fuld og endelig afgørelse af kundens krav.
 7. Flexofolds ansvar for mangler gælder ikke for mangler, som følger af ingen eller utilstrækkelig vedligeholdelse, fejlanvendelse, tredjemands reparationer foretaget uden Flexofold's skriftlige samtykke eller instruktion, eller hvis der er tale om et tilfælde omfattet af force majeure.

 

9.ANVENDELSE OG ÆNDRING AF LEVEREDE PRODUKTER

 1. Flexofold er ikke forpligtet til at foretage afhjælpning eller at kompensere kunden, såfremt manglerne ved de leverede produkter skyldes kundens fejlanvendelse, eller anden anvendelse i strid med de af Flexofold anviste forskrifter.
 2. I tilfælde af at kunden har ændret produkterne efter levering, herunder ved maling af produkterne, er Flexofold, uanset opdagede mangler, ikke forpligtet til at tilbagetage produkterne og/eller tilbagebetale en del af købesummen. Under disse omstændigheder er reparation kundens eneste misligeholdelsesbeføjelse overfor Flexofold.

 

10.PRODUKTANSVAR

 1. Flexofold er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige bestemmelser i Produktansvarsloven.
 2. Flexhold er endvidere alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at sådan skade var en følge af uagtsomhed eller forsømmelse af Flexofold, eller en tredjepart for hvem Flexofold er ansvarlig.
 3. Flexofold er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede produkter.
 4. I tilfælde af at et krav om produktansvar pålægges Flexofold i relation til tredjemand, er kunden forpligtet til at friholde og godtgøre Flexofold, i det omfang at ansvaret skyldes kundens uagtsomhed, handling eller undladelse.
 5. Kunden er forpligtet til at acceptere samme værneting og lovvalg som Flexofold i tilfælde af sagsanlæg vedrørende produktansvar.
 6. I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod en af parterne, skal vedkommende part, uden yderligere ophold give den anden part besked om dette.

 

11.FORCE MAJEURE

 1. Uanset det ovenfor anførte er Flexofold ikke ansvarlig for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge af en force majeure begivenhed, herunder krig, civil ulydighed, strejke, lockout, blokade, eksport forbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, knaphed af ressourcer, brand, hærværk, tyveri, eller lignende omstændigheder, som er udenfor Flexofold's kontrol.
 2. Flexofold vil informere kunden om sådanne omstændigheder hurtigst muligt.
 3. Enhver part kan, uden yderligere ansvar, opsige aftalen, når opfyldelse har være umuliggjort i mere end tre (3) måneder grundet force majeure.

 

12.ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. Uanset det ovenfor anførte, kan Flexofold's ansvar overfor kunden ved erstatning og kompensation ikke overstige købsprisen for den/de pågældende leveringer/defekte produkter.

 

13.LOVVALG OG VÆRNETING

 1. Enhver tvist som måtte opstå imellem parterne, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret ved Retten i Kolding som værneting. Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse.
Saildrive Propellers

Foldepropeller til sejldrev

Flexofold's foldepropeller for installation på sejldrev

 

FÅ ET TILBUD

Shaft Propellers

Foldepropeller til aksel

Flexofold's foldepropeller for montering på aksel

 

FÅ ET TILBUD

Spare Parts

Reservedele

Find aktuelle reservedele til din foldepropel fra Flexofold her

 

WEBSHOP

 

KØB DIREKTE FRA FLEXOFOLD

Få et tilbud på en Flexofold foldepropel

 

FÅ ET TILBUD