Garanti

sailboat under sail with sunset in the back
 

Ansvar for fejl

 • Ved levering skal Køber straks kontrollere de leverede varer, inden disse varer tages i brug, og kan ikke senere fremsætte krav for fejl, som Køber burde have opdaget under en sådan kontrol.
 • Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tab af indtægt eller andre økonomiske tab, som Køber eller tredjemand har lidt som følge af fejl i de leverede varer.
 • Sælger skal, i henhold til bestemmelserne i nedenstående paragraffer, ved hjælp af reparationer eller udskiftning afhjælpe alle fejl på Flexofold produkterne som følge af produktionsfejl i design, materialer eller udførelse.
 • Sælgers ansvar er begrænset til fejl, der opstår indenfor en periode på 3 år fra leveringsdatoen. Hvis varerne bruges mere end aftalt eller forventet på salgstidspunktet, vil denne periode blive begrænset herefter.
 • Køber skal informere Sælger skriftligt om fejl straks efter, fejlen er blevet opdaget, og under ingen omstændigheder senere end 2 uger efter udløb af perioden defineret i Paragraf 1.4. Informationen skal indeholde en beskrivelse af, hvad fejlen består i.
 • Information om en fejl skal gives straks, hvis der er grund til at tro, at fejlen kan gøre skade.
 • Hvis Køber ikke informerer Sælger om en fejl skriftligt indenfor den aftalte tidsperiode, kan han ikke fremsætte erstatningskrav med hensyn til fejlen.
 • Ved modtagelse af den skriftlige information i henhold til Paragraf 1.5 skal Sælger udbedre fejlen så hurtigt som muligt og for egen udgift. Udbedring af fejlen skal foregå hos Køber, med mindre Sælger finder det passende at få den defekte del eller varer returneret for reparation eller udskiftning.
 • Køber skal betale udgiften til transport af varerne til Sælger. Alle andre omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning er for Sælgers risiko og udgift.
 • Hvis fejlene er betydelige, kan Køber i stedet vælge at annullere købet med skriftligt varsel til Sælger.
 • Sælger er kun ansvarlig for fejl, der opstår under de aftalte driftsforhold og forsvarlig brug af varerne. Produktansvaret dækker ikke fejl, der sker som følge af fejlagtigt vedligehold eller ukorrekt montering af Køber. Endelig dækker produktansvaret ikke normal slitage eller forringelse som følge af rust og andre angreb.

 

Ansvar for Skade på Ejendom forårsaget af Varerne (Produktansvar)

 • Sælge er ansvarlig for fejl og mangler i overensstemmelse med lovpligtige bestemmelser.
 • Køber skal holde Sælger skadesløs så vidt, at Sælger påtager sig ansvar overfor tredjemand med hensyn til skader, som Sælger ikke er ansvarlige for overfor Køber i henhold til paragraf a. og b. herunder.
  • Sælger er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af varerne:
   På (bevægelig eller fast) ejendom, hvor skaden sker, mens varerne er i Købers besiddelse.
  • På produkter produceret af Køber eller på produkter, som Købers produkter er en del af, eller skade på ejendom, hvor skader er forårsaget af disse produkter pga. egenskaber ved varerne.
 • Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktionstab, tab af indtægt eller andre økonomiske følgetab.
 • Ovenstående begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis Sælger er skyldig i grov uagtsomhed. 
 • Hvis et erstatningskrav for tab eller skade, som beskrevet i denne Paragraf, rejses af tredjemand mod en af parterne, skal sidstnævnte straks informere den anden part herom.
 • Sælger og Køber er forpligtet til at lade sig indkalde til retten eller voldgiftsdomstol, hvis kravet er baseret på skader, der kan have været forårsaget af varerne. Ansvaret mellem Sælger og Køber skal altid afgøres ved voldgift i henhold til Paragraf 3.

 

Tvister, Gældende Ret

 • Alle tvister mellem partnerne skal ikke afgøres ved domstolene, men ved voldgift i overensstemmelse med gældende voldgiftsregler i Danmark.
Saildrive Propellers

Foldepropeller til sejldrev

Flexofold's foldepropeller for installation på sejldrev

 

FÅ ET TILBUD

Shaft Propellers

Foldepropeller til aksel

Flexofold's foldepropeller for montering på aksel

 

FÅ ET TILBUD

Spare Parts

Reservedele

Find aktuelle reservedele til din foldepropel fra Flexofold her

 

WEBSHOP

 

KØB DIREKTE FRA FLEXOFOLD

Få et tilbud på en Flexofold foldepropel.

 

FÅ ET TILBUD